חוברת הפסטיבל - התאגדות ישראלית לברידג

49-Đ
49
-Đ ĕĚđČĘĜĕčĐ ĘčĕĔĝĠĐ
th
49 Annual Tel Aviv
International Bridge Festival
EUROPEAN BRIDGE LEAGUE
,ʭʩʣʡʫʰ ʭʩʧʸʥʠʥ ʭʩʸʡʧ
ʺʩʺʥʸʧʺ ʬʡʩʨʱʴ ʺʸʩʥʥʠʬ ʥʮʸʺ ʥʬʠ ʩʫ ʭʩʧʥʨʡʥ ʭʩʫʥʮʱ ʥʰʠʥ ʭʩʨʲʮ ʠʬ ʭʩʸʥʴʩʹʥ ʭʩʹʥʣʩʧ ʥʰʢʶʤ ʤʦ ʬʡʩʨʱʴʡ
.ʺʩʬʠʸʹʩʤ 'ʢʣʩʸʡʤ ʺʥʣʢʠʺʤ ʬʹ ʬʢʣʤ ʲʥʸʩʠʫ ʡʹʧʰʹ ʤʮʡ ,ʭʫʸʥʡʲ ʤʰʤʮʥ
ʺʥʠʶʥʺ ʺʰʸʷʤ ,ʩʹʩʠ ʸʥʷʱ ʺʱʴʣʤ ʺʣʮʲ ,ʬʡʩʨʱʴʤ ʺʥʩʥʸʧʺʡ ʱʨʩʩʮ'ʢʣʩʸʡʤ ʩʸʩʹʫʮʡ ʹʥʮʩʹ ʤʹʲʰ ʤʰʥʹʠʸʬ
ʭʩʱʷʨʤ ʺʨʩʹ ʩʥʰʩʹ ,ʭʩʹʣʧ ʭʩʰʷʧʹʬ ʭʰʩʧ ʱʩʨʸʫ ,ʭʩʱʩʨʸʫʤ ʺʸʩʫʮ ʷʴʬʣʡ ʩʠʸʹʠ ʩʱʩʨʸʫ ʣʥʡʩʫ ,ʺʥʩʥʸʧʺʤ
.ʣʥʲʥ ʣʥʲʥ
.ʤʠʡʤ ʤʰʹʡ ʥʫʸʲʩ ʸʹʠ 'ʢʣʩʸʡʤ ʬʡʩʨʱʴ ʬʹ ʬʡʥʩʤ ʺʥʢʩʢʧʬ ʭʩʰʰʥʫʺʮ ʥʰʠ ʥʩʹʫʲ ʸʡʫ
ʺʩʥʥʧ ʺʠ ʥʰʮʲ ʭʩʢʢʥʧ ʭʫʬʥʫ ʺʠ ʤʠʸʰ ʩʫ ʭʩʥʥʷʮ ʥʰʠʥ ʥʩʮʣʥʷ ʬʫ ʬʲ ʤʬʲʩʹ ʣʧʥʩʮʡ ʩʢʩʢʧ ʲʥʸʩʠ ʭʩʰʰʫʺʮ ʥʰʠ
ʤʸʦʧ ʭʫʬ ʸʩʦʧʤʬ ʬʫʥʺ ʥʦʹ ʺʰʮ ʬʲ ,ʭʫʺʥʴʺʺʹʤʡ ʺʥʣʢʠʺʤʤ ʺʠ ʷʦʧʬ ʭʩʫʩʹʮʮ ,ʤʠʡʤ ʤʰʹʡ ʭʢ 'ʢʣʩʸʡʤ
.ʭʩʡʤʥʠ ʤʫ ʥʰʬʥʫʹ ʳʰʲʤ ʺʠ ʧʺʴʬ ʪʩʹʮʤʬʥ
ʠʰʠ ,ʤʫʸʡʡ ʥʬʡʷʺʩ ʭʩʸʥʴʩʹʬ ʺʥʰʥʩʲʸʥ ʺʥʰʥʡ ʺʥʸʲʤ ,ʤʦ ʬʡʩʨʱʴ ʩʲʥʸʩʠ ʬʲ ʭʫʺʲʣ ʺʥʥʧ ʺʠ ʲʥʮʹʬ ʧʮʹʰ
[email protected] ʺʡʥʺʫʬ ʥʧʬʹ
ʥʮʫ .ʬʡʩʨʱʴʤ ʺʧʬʶʤ ʯʲʮʬ ʺʫʸʲʥʮʤ ʭʺʣʥʡʲ ʬʲ 'ʢʣʩʸʡʤ ʩʸʥʮʬ ,ʭʩʨʴʥʹʬ ,ʬʡʩʨʱʴʤ ʩʬʩʲʴ ʬʫʬ ʯʡʥʮʫ ʤʣʥʰ
ʯʡʥʮʫʥ ʠ"ʺ ʺʩʩʸʩʲ ,ʨʸʥʴʱʤ ʬʤʰʮ ,ʺʬʩʠ ʺʥʣʧʠʺʤʮ ʥʰʺʥʠ ʣʡʫʬ ʥʠʡʹ ʥʰʧʸʥʠʬ ,ʺʥʣʢʠʺʤʤ ʺʬʤʰʤʬ ʺʥʣʥʺ ʯʫ
.ʤʦ ʬʡʩʨʱʴʬ ʩʮʥʠʬʰʩʡʤ ʧʥʧʩʰʤ ʺʠ ʥʠʩʡʤʹ ʬ"ʥʧʮ ʥʰʧʸʥʠʬ
ʬʹ ʺʥʰʥʮʺ ʯʫʥ ʭʩʫʥʦʤ ʺʥʰʥʮʺ ,ʺʥʩʦʫʸʮʤ ʺʥʩʥʸʧʺʤ ʺʥʠʶʥʺ ,ʬʡʩʨʱʴʤ ʩʲʥʸʩʠ ʺʸʩʷʱ ʠʥʶʮʬ ʥʬʫʥʺ ʥʦ ʺʸʡʥʧʡ
.ʬʡʩʨʱʴʤ ʩʴʺʺʹʮ
.ʭʩʢʹʩʤʥ ʺʥʩʥʥʧ ʺʠʬʮ ,ʤʰʤʮʥ ʺʷʴʱʮ 'ʢʣʩʸʡ ʺʰʹ ʭʩʬʧʠʮ ʥʰʠ ,ʠʡʤ ʬʡʩʨʱʴʬ ʣʲ ʦʠ
ƄƆƇƅ
Dear friends and distinguished guests,
In this Festival we presented a substantial number of initiatives and novelties which we trust
contributed to a competitive and enjoyable Festival atmosphere in what is considered the Àag
ship of the Israel Bridge Federation.
This is the ¿rst time we have introduced Bridgemates in the Festival competitions. We also
availed you of the opportunity to print a personal score sheet, to view the results on a wide
screen and more.
We are already commencing preparations for the 50th anniversary of the next international
Tel-Aviv Festival – we will publish the dates soon.
We are planning an extra ordinary and over the top Festival and we look forward to your
participation in this auspicious event.
We would like to thank the organizers and the Festival's team for their sterling work in
making this a successful event.
A special thanks to the IBF management and to our honored guests from Ayelet organization,
Sports authority and the Tel-Aviv municipality and last but not least, our very welcome
guests from abroad who gave our Festival an international Àavor.
We wish you a ful¿lling, exciting and successful Bridge year,
See you at our 50th anniversary event.
"!đĜĘĥ ĐČčĐ ĐĥĠđēĐ đĒ ĕĤĕģĕ"
ĐĠđĤĕČ ĦđĤĐĜč ęĕĒđĤģ
ęĕčėđė 5 ĦĚĤč ğĢ ěđĘĚ Ħĕč •
ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝđ ĐĚĤđĎ ĦđēđĤČ ,ęĕĚđĝģ ęĕĠđĜ •
...ďđĞđ ěĕĕĝĐ ,ěĕĕĤĐ ,ĐčđĜďĐ ĦđĤĐĜč ęĕĒđĤģ •
ęĕďģĦ ĦđĤĝē ĦđēĜĐ
ġĤĚ ğđĝ ďĞ ęĕĜĕĚĒĚĘ
2015-č ęĕĤēčĜ ęĕďĞđĚč ęĕĒđĤģĘ
09-9579390 :ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ
[email protected]
www.tashoot.co.il/cruises
Mixed Teams - ¶¡´¡®ª ¶¡²¡³
20-02-15 :ʪʩʸʠʺ
ʡʠʰ ʠʠʰ ʮʠʰ ʫ"ʤʱ
10
8
6
5
4
4
3
3
3
3
7
7
7
7
6
7
4
6
5
6
14
14
14
14
12
14
9
11
10
12
118.89
115.65
110.71
110.19
106.15
100.50
99.74
99.18
98.87
97.20
ʭʩʰʷʧʹʤ ʺʥʮʹ
ʢʥʸʣ
Zmuda Justyna - Klukowski Michal - Dufrat Katarzyna - Nowosadzki Michal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ʥʬʩʬ ʡʥʬʩʬʴʥʴ - ʤʣʬʩʺʮ ʡʥʬʩʬʴʥʴ - ʯʺʰ ʵʧ - ʤʸʬʷ ʵʧ
ʩʮʸ ʯʮʰʩʩʹ - ʩʬʨʰ ʤʣʲʱ - ʺʥʸ ʩʮʸʲ - ʯʬʩʠ ʺʷʸʡ
ʤʩʬʮʲ ʹʸʩʤ - ʯʥʸ ʡʢʹ - ʥʷʩʹʥʮ ʱʧʥʩʮ - ʤʰʹʥʹ ʭʥʸ
ʬʠʸʹʩ ʯʩʬʣʩ - ʯʥʸʥʣ ʯʩʬʣʩ - ʬʫʩʮ ʩʷʶʱʥʰ - ʺʩʸʥʠ ʯʸʥʮ
ʤʥʧ ʷʥʰʸʡʠ - ʩʡʠ ʵʠʥʸʠ - ʩʣʲ ʯʤʫ - ʬʫʩʮ ʸʥʨʷʴʱ
ʩʫʣʸʮ ʣʸʡʬʢ - ʠʩʢ ʯʮʮ - ʦʴ ʵʫ - ʩʹ ʢʸʥʮ
ʡʩʰʩ ʷʦ - ʯʥʸ ʯʮʨʫʴ - ʤʰʣ ʬʨ - ʩʰʥʸ ʸʡ ʯʩʰʡ - ʺʸʴʠ ʯʸʥʠ
ʣʥʣ ʩʬʠʴʸ - ʤʦʩʠʥʬ ʷʸʥʡ - ʩʢʮ ʯʮʨʩʩʦ - ʯʠʩʸʡ ʯʮʨʩʩʦ
ʩʸʥʠ ʲʥʡʬʢ - ʤʬʠʩʰʣ ʯʮʸʩʡ - ʬʡʥʩ ʩʷʱʰʩʡʥʬ - ʤʣʰʠ ʥʩʶʰʠ
Ladies Pairs - ʭʩʹʰ ʺʥʢʥʦ
21/02/15 :ʪʩʸʠʺ
ʠʠʰ
ʮʠʰ
ʫ"ʤʱ
ʺʥʮʹ
ʢʥʸʣ
15
12
10
8
7
6
5
4
4
4
30
24
19
15
12
10
8
6
5
4
66.11
65.51
63.12
62.85
62.13
61.03
60.86
59.83
59.17
58.99
ʥʩʺʱ ʸʴʥʷ - ʸʥʠʰʸʷ ʯʩʩʨʹʰʩʸʢ
ʬʧʸ ʭʣʷ - ʤʬʡ ʨʩʥʬ
ʩʬʨʰ ʤʣʲʱ - ʬʫʩʮ ʩʷʶʱʥʰ
ʤʠʬ ʣʥʣ ʯʡ - ʬʫʩʮ ʷʩʴ
ʬʲʩ ʯʩʩʨʹʰʥʠʸʡ - ʬʫʩʮ ʸʬʱʷʥ
ʤʣʬʩʺʮ ʡʥʬʩʬʴʥʴ - ʤʰʬʩʠ ʸʰʸʡ
ʤʸʥʠ ʯʸʷ - ʸ"ʣ ʤʣʰʬʥʸ ʸʥʣ
ʺʩʣʥʤʩ ʤʣʥʤʩ ʯʡ - ʲʨʰ ʯʥʱʷʱ
ʩʸʩʮ ʩʷʶʩʰʹʩʥ - ʤʸʹ ʵʫ
ʤʬʩʠ ʷʣʥʩʮ - ʤʡʩʡʠ ʱʬʡ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Men Pairs- ʭʩʸʡʢ ʺʥʢʥʦ
21/02/15 :ʪʩʸʠʺ
ʠʠʰ
ʮʠʰ
ʫ"ʤʱ
ʺʥʮʹ
ʢʥʸʣ
15
12
10
8
7
6
5
4
4
2
30
24
19
15
12
10
8
6
5
3
66.55
60.39
60.18
59.82
59.26
58.82
58.17
57.71
57.08
56.88
ʩʰʡ ʸʨʱʡʩʬ - ʩʥʬ ʯʸʨʹ
ʳʱʥʩ ʬʥʸ - ʡʣ ʬʥʸ
ʬʠʫʩʮ ʬʠʸʡ - ʬʠʩʰʣ ʦʩʦʲʥʡ
ʡʷʲʩ ʪʠʬʮ - ʱʫʬʠ ʱʩʡʡʥʨ
ʬʥʠʹ ʩʺʹʸ - ʩʸʥʠ ʣʸʥʮ
ʩʺʩʠ ʦʥʸʴ - ʤʹʮ ʦʥʸʴ
ʸʩʮʠ ʯʥʩʶʲ - ʩʫʣʸʮ ʣʸʡʬʢ
ʯʥʸ ʯʮʨʫʴ - ʸʩʴʥʠ ʳʹʸ
ʩʰʩʴ ʤʷʰʩʴʱ - ʩʢʧ ʯʥʰʩ
ʯʸ ʩʬʠʥʮʹ - ʢʰʩʥʸʩʠ ʷʩʰʸʥʤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IMP - ʺʥʢʥʦ
21/02/15 :ʪʩʸʠʺ
ʡʠʰ ʠʠʰ ʤʠʶʥʺ
[2]
[1]
ʺʥʮʹ
ʢʥʸʣ
12
10
8
6
6
4
4
3
3
3
65.0
54.0
78.0
47.0
58.0
47.0
34.0
27.0
64.4
55.0
90.0
70.5
38.0
66.0
55.0
57.0
67.0
67.0
29.0
37.0
Klukowski Michal - Nowosadzki Michal
ʩʫʣʸʮ ʣʸʡʬʢ - ʩʮʸ ʯʮʰʩʩʹ
ʯʸʲ ʳʸʱʠ - ʤʲʥʰ ʥʸʮʬʠ
ʡʷʲʩ ʵʰʩʮ - ʩʷʩʮ ʱʥʠʸʷ
ʤʩʰʥʱ ʷʸʮ - ʤʬʩʤ ʩʥʬ
ʩʰʣ ʯʤʫ - ʭʧʰʮ ʣʩʡʸ
ʳʱʥʩ ʬʥʸ - ʩʰʥʸ ʸʥʺ
ʸʩʮʠ ʯʥʩʶʲ - ʯʥʸʩ ʩʣʲʬʢ
ʬʠʩʸʠ ʯʩʩʨʹʰʥʠʸʡ - ʸʧʹ ʷʦ
ʳʱʥʩ ʸʩʠʩ - ʤʸʹ ʦʴ
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
155.0
124.5
116.0
113.0
113.0
104.0
101.0
94.0
93.4
92.0
Mixed Pairs - ʭʩʡʸʥʲʮ ʺʥʢʥʦ
22/02/15 :ʪʩʸʠʺ
ʡʠʰ
ʠʠʰ
12
10
8
6
5
4
4
3
3
3
ʤʠʶʥʺ
[2]
[1]
ʺʥʮʹ
ʢʥʸʣ
62.85
62.31
62.27
61.14
60.57
60.47
60.08
59.95
59.94
59.92
67.75
64.71
56.65
64.69
61.23
61.61
61.91
50.77
65.64
65.69
57.95
59.91
67.89
57.58
59.91
59.32
58.24
69.12
54.23
54.15
ʭʩʩʧ ʲʡʢ - ʬʨ ʥʠʨ
ʤʹʮ ʩʨʹʩʰʡ - ʤʱʣʤ ʸʮʸʷ
Chodorowska Irena - Chodorowski Jan
ʤʰʣ ʬʨ - ʷʩʸʨʴ ʤʣʲʱ
ʥʷʩʹʥʮ ʱʧʥʩʮ - ʤʰʹʥʹ ʭʥʸ
ʩʧʶ ʬʢʩʴʹ - ʤʰʹʥʹ ʢʸʡʰʩʸʢ
ʩʮʸ ʺʸʥʴ - ʬʲʩ ʯʩʩʨʹʰʥʠʸʡ
ʸʹʠ ʣʥʸʬʱʷʠ - ʤʥʣʧ ʣʥʸʬʱʷʠ
Busse Grazyna - Busse Piotr
Zmuda Justyna - Klukowski Michal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sunday Morning - ʸʷʥʡ ʯʥʹʠʸ
22/02/15 :ʪʩʸʠʺ
ʠʠʰ
ʮʠʰ
ʫ"ʤʱ
ʺʥʮʹ
ʢʥʸʣ
15
12
10
8
7
6
5
4
4
4
30
24
19
15
12
10
8
6
5
4
68.34
66.86
65.65
64.33
64.26
62.53
62.34
61.55
61.48
61.40
ʯʬʩʠ ʯʤʫ - ʡʩʰʩ ʷʦ
Dragan Volodymyr - Schukhmeister Borys
ʬʠʫʩʮ ʺʬʩʠ - ʤʫʬʮ ʺʬʩʠ
ʤʹʮ ʩʲʬʷʬʠ - ʩʣʢ ʯʥʰʸʠ
ʩʫʣʸʮ ʣʸʡʬʢ - ʸʩʮʠ ʯʥʩʶʲ
ʡʠʦ ʯʮʶʬʥʤ - ʯʥʲʮʹ ʸʡʤ
ʤʩʬʮʠ ʯʥʧʮʹ ʯʡ - ʩʡʠ ʺʥʩʧ
ʠʥʤʩʡʠ ʩʡʥʲʹ - ʺʥʸ ʩʸʡʶ
ʯʥʰʮʠ ʩʬʠʩʸʠ - ʩʺʥʸ ʸʩʰʹ
ʤʸʬʷ ʵʧ - ʩʣʲ ʯʩʬʥʱʠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Monday morning - ʸʷʥʡ ʩʰʹ
23/02/15 :ʪʩʸʠʺ
ʠʠʰ
ʮʠʰ
ʫ"ʤʱ
ʺʥʮʹ
ʢʥʸʣ
15
12
10
8
7
6
5
4
4
4
30
24
19
15
12
10
8
6
5
4
67.48
65.72
65.42
65.18
64.55
64.01
63.91
61.88
61.09
60.62
ʩʰʡ ʯʰʥʸ - ʭʩʸʮ ʯʰʥʸ
ʤʷʬʨʠ ʯʮʩʩʤ - ʣʲʬʢ ʸʩʴʥʠ
ʱʫʬʠ ʱʩʡʡʥʨ - ʲʨʰ ʯʥʱʷʱ
ʩʬʩʢ ʭʥʧʰ ʯʡ - ʡʩʰʩ ʷʦ
ʺʥʸ ʩʰʡ - ʧʰ ʸʷʰʠʩʮʩʨ
Green Marciaʸʮʺʩʠ ʸʱʥʰʩʢ ʭʩʸʮ ʺʩʴʱʫ ʸʬʩʨ - ʩʱʥʩ ʯʤʫ
ʩʺʥʸ ʸʩʰʹ - ʤʶʸʺ ʸʰʦʸʣ
ʩʣʥ'ʢ ʯʢʣ ʯʥʩʮʹ - ʷʧʶʩ ʩʥʬ
ʯʸ ʭʩʸʴʠ ʯʡ - ʬʠʸʹʩ ʩʸʥʣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Board A Match
23-02-15
Rank
Players' Names
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dufrat Katarzyna - Zmuda Justyna - Klukowski - Nowosadzki Michal
(Romik Pinchas) - Schwartz Adrian - Frydrich Julian - Engel Joseph - Zeligman Shalom
Lengy Assaf - Levin Amir - Bareket Ilan - Roll Yossi - (Birman Alon) - (Altshuler Gilad)
Sade Itzhak - Moran Orit - Yadlin Israel - Yadlin Doron
(Vainikonis Erikas) - (Bilde Dennis) - (Zatorski Piotr) - () - Tarnovski Bar - Pachtmann Ron
Saada Nathalie - Tal Dana - Tal Noga - Barel Michael - Zack Yaniv
Szulejewski Boguslaw - Jasczak Andrzej - Przemys?Aw Janiszewski - Paluchowski Tomasz
Lubinsky Yuval - Mark Micha - Stern Levy - Libster Beni
Kasprzak Aleksander - (Parol Marek) - Kalinski Witold - Zaleski Andrzej
Hetz Nathan - Hetz Clara - Poplilov Lilo - Levinger Asa
SP MP ʡʠʰ
440.6
443.2
429.4
433.2
423.2
447.4
443.2
411
396.2
401
66
63
61
58.2
58.2
57.2
57
57
56.2
56
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
Handicap :ʺʥʢʥʦ
23/02/15
ʡʠʰ
ʠʠʰ
3
2
2
1
1
1
3
3
3
3
ʸʡʧ ʩʸʴʱʮ
14669
24115
19116
21784
256
2333
8641
23768
16756
21243
20506
9182
16268
23681
4357
16315
1892
5944
14116
7735
ʺʥʮʹ
[1]
[2]
ʤʠʶʥʺ
ʢʥʸʣ
ʯʣ ʩʬʠʸʹʩ - ʯʸʥʠ ʥʰʣʬʥʨ
ʤʣʬʩʢ ʯʮʸʱʥ - ʤʨʩʸ ʸʡʬʩʦ
ʩʰʣ ʸʩʷʩ - ʺʩʸʥʰ ʱʠʩʮʧʰ
ʯʺʰʥʩ ʥʸʹ - ʩʲʥʸ ʩʦʬʢʸʠ
ʸʩʮʠ ʨʥʬʴ - ʬʫʩʮ ʩʷʶʱʥʰ
ʩʱʥʩ ʸʩʮʠ - ʩʰʥʸ ʸʮʸʮ
ʦʸʠ ʬʨ - ʬʡʥʩ ʯʦʥʠ ʺʬʩʠ
ʡʠʦ ʯʮʶʬʥʤ - ʯʥʲʮʹ ʸʡʤ
ʡʷʲʩ ʯʩʩʨʹʣʬʥʢ - ʯʥʸʤʠ ʣʮʬʮ
ʬʡʥʹ ʱʮʣʠ - ʯʸʥʠ ʯʮʨʩʩʦ
65.41
65.79
64.99
58.76
55.22
60.84
62.51
58.14
54.54
59.46
62.59
56.32
54.14
59.06
62.10
56.16
54.32
58.32
61.30
54.73
64.00
61.06
59.57
58.91
58.66
58.50
58.41
58.23
57.92
57.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Open Teams
24-02-15 Session 8 of 8
Rank
Players' Names
total
ʮʠʰ
1
Gilboa Uri - Grinberg Nir - Reshef Ophir - (Koistinen Kauko)
Fisher Lotan - Schwartz Ron - (Vianikonis Vitas) - (Olanski Wojtek) - Friedlander Ehud Liran Inon
Zmuda Justyna - Dufrat Katarzyna - Nowosadzki Michal - Klukowski Michal
Przemys?Aw Janiszewski - Jasczak Andrzej - Paluchowski Tomasz - Szulejewski Boguslaw
Zadik Erez - Sheffy Ron - Yadlin Israel - Yadlin Doron
Stern Levy - Libster Beni - Hertzka Ron - Rosler Amnon
Segev Ron - Kenigsberg Modi - Kenigsberg Eyal - (Mozes Dani) - Schneider Ranny (Green Doron)
Birnbach David - Shitrit Avi - Krespi Nisim - Mandelbaum Itzchak
Bareket Ilan - Levin Amir - Roll Yossi - Lengy Assaf
(Arlovich Andobi) - (Vainikonis Erikas) - Bilde Dennis - Zatorski Piotr - Tarnovski Bar Pachtmann Ron
Chodorowska Irena - Chodorowski Jan - Busse Piotr - Busse Grazyna
Braunstein Ariel - Zack Shahar - Tal Dana - Tal Noga - Barel Michael - Zack Yaniv
Weinstock Paul - Oren Josef - Neumann Irit - Neumann Josef
Rapaport Dani - Gilat Roni - Silverman Zvi - Ziv Avishai
Assaraf Eran - Spiro Lea - O¿r Gilad - Rozmarine Gad - Argelazi Eliran - Birman Alon
Shneider Yigal - Lidor Oren - Nossatzki Michal - Saada Nathalie
116.74
33
115.59
29
112.93
110.66
109.33
107.46
23
19
16
14
106.16
12
105.89
105.60
11
8
105.01
8
103.93
103.28
99.91
98.95
98.62
98.51
8
7
7
6
6
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
©¥®¥ž ©¥§¡¢ 'žŸ¥´ ¨¥¤­°
2015 ¥ª¡œ¨¬¥ Zmuda Justyna - Klukowski Michal - Dufrat - ʭʩʡʸʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ʩʫʥʦ
Katarzyna - Nowosadzki Michal
ʭʩʡʸʥʲʮ ʺʥʢʥʦ ʩʫʥʦ ʭʩʩʧ ʲʡʢ - ʬʨ ʥʠʨ
ʩʰʡ ʸʨʱʡʩʬ - ʩʥʬ ʯʸʨʹ ʭʩʸʡʢʤ ʺʥʸʧʺ ʩʫʥʦ
ʭʩʡʸʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ʩʰʹ ʭʥʷʮ ʥʬʩʬ ʡʥʬʩʬʴʥʴ - ʤʣʬʩʺʮ ʡʥʬʩʬʴʥʴ - ʯʺʰ ʵʧ - ʤʸʬʷ ʵʧ
Klukowski Michal - Nowosadzki Michal ʭIMP's ʺʥʢʥʦ ʺʥʸʧʺ ʩʫʥʦ
ʺʥʡʸʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ʺʥʸʧʺʡ ʩʹʩʬʹ ʭʥʷʮ ʩʬʨʰ ʤʣʲʱ - ʯʬʩʠ ʺʷʸʡ
BAM ʺʥʸʧʺʡ ʩʰʹ ʭʥʷʮ ʪʩʸʣʩʸʴʥ ʷʩʮʥʸ ,ʬʢʰʠ ,ʯʮʢʩʬʦ ,ʵʸʥʥʹ
2015 ʬʡʩʨʱʴ
¶¡´¡®ª ¶¡²¡³
ʸʴʥʱ ʭʸ
Pass ʦʩʸʫʤʬ ʳʩʣʲ ,ʤʹʬʧ ʣʩ ʷʩʦʧʮ ʥʴʺʥʹ ʭʠʹ ʯʩʡʤ ʩʱʥʩ
ʡʸʲʮ ʭʠ ,ʩʰʹ ʣʶʮ .1ƅ-ʡ ʩʴʥʱʤ ʤʦʥʧʤ ʺʠ ʸʩʠʹʤʬʥ
Pass ʸʧʠʬ ʺʥʹʲʬ ʤʮ ʲʣʩʩ ʣʶʩʫ ,ʺʥʣʥʷʰ 10-ʫ ʷʩʦʧʮ
ʭʫʧʺʤʬ ʨʩʬʧʤ ʠʥʤʥ ʤʧʩʺʴ ʯʩʠ ʬʬʫʡ ʯʥʴʶʬ ʩʬʥʠʥ ?ʧʸʦʮʮ
?ʧʥʰ ʺʥʲʩʢʴ ʡʶʮʡ
'ʢʣʩʸʡʬ ʺʩʬʠʸʹʩʤ ʺʥʣʢʠʺʤʤ ʬʹ ʩʦʫʸʮʤ ʩʺʰʹʤ ʲʥʸʩʠʤ
ʩʡʥʨ ʬʬʥʫ ,ʺʥʮʸʤ ʬʫʮ ʭʩʰʷʧʹ ʺʥʠʮ ʤʰʹʤ ʭʢ ʪʹʮ
.ʺʩʮʥʠʬʰʩʡ ʤʮʸʡ ʬ"ʥʧʮ ʭʩʧʸʥʠ ʣʶʬ ʬʠʸʹʩʡ ʭʩʰʷʧʹʤ
ʭʩʰʥʹʠʸʤ ʭʩʮʩʤ ʬʲ ʷʸ ʯʠʫ ʭʩʧʥʥʣʮ ʥʰʠ ʭʥʷʮʤ ʸʶʥʷ ʡʷʲ
ʬʡʩʨʱʴʤ ʬʹ ʺʥʩʦʫʸʮʤ ʺʥʩʥʸʧʺʤ ʬʲ ʧʥʥʩʣ .ʬʡʩʨʱʴʤ ʬʹ
.2015 ʵʸʮ ʹʣʥʧʬ 'ʢʣʩʸʡʤ ʯʥʧʸʩʡ ʭʱʸʴʺʩ
ʬʹ ʥʴʥʱʡ ʬʢʰʠ ʨʩʬʧʤ ʭʩʬʥʷʩʹʤʥ ʺʥʩʥʨʡʬʺʤʤ ʬʫ ʸʧʠʬ
ʵʴʷ ʡʸʲʮʮʥ ʭʥʸʣʮ Pass ʸʧʠʬ .ʬʩʢʸ 1Ɔ ʦʩʸʫʤʬ ʸʡʣ ʩʲʥʸʩʠ ʺʠ ʤʰʹʤ ʭʢ ʤʧʺʴ ʺʥʡʸʥʲʮʤ ʺʥʶʥʡʷʤ ʺʥʸʧʺ
ʤʺʩʩʤ ʠʬ ʥʺʨʬʧʤʹ ʯʩʡʤ ʧʸʦʮ ʤʦ ʡʬʹʡ .2Ƅ-ʬ ʯʥʴʶ ʺʸʧʡʰ ʩʡʫʥʫ .ʺʥʶʥʡʷ 70-ʮ ʤʬʲʮʬ ʺʥʴʺʺʹʤʡ ʬʡʩʨʱʴʤ
.ʺʧʬʶʥʮ Zmuda Justyna - Klukowski Michal - Dufrat ʯʩʬʥʴ
ʯʴʥʠʡ ʺʥʸʧʺʡ ʥʫʦ Katarzyna - Nowosadzki Michal
:ʠʬʮʤ ʤʦʸʫʤʤ ʪʬʤʮ ʭʲ ʤʠʬʮʤ ʤʷʥʬʧʤ ʯʬʤʬ
.ʲʰʫʹʮ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
AQJ9
Q
Q92
AKJ74
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
654
K83
JT76
T95
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
West
Pass
Pass
ʺʥʫʦʬ Klukowski - Nowosadzki ʢʥʦʤ ʧʩʬʶʤ ʺʸʧʮʬ
ʡʥʹʩʧ ʺʨʩʹʡ ʤʧʥʺʴʤ ʺʥʢʥʦʤ ʺʥʸʧʺʡ ʭʢ ʯʥʹʠʸʤ ʭʥʷʮʡ
.IMP
72
AJT62
AK54
83
ʯʷʧʹ .ʬʢʰʠ ʩʱʥʩ ʬʹ ʥʰʧʬʥʹʡ ʤʲʸʩʠ ʤʠʡʤ ʺʰʩʩʰʲʮʤ ʣʩʤ
ʥʺʡʥʨʬ ʬʶʰʬ ʺʥʱʰʬ ʭʠ ʨʡʬʺʤ ʭʩʸʥʩʰʱʬ ʬʠʸʹʩ ʺʸʧʡʰ
.ʭʩʣʢʰʺʮʤ ʬʹ ʷʥʧʤ ʬʲ ʤʸʩʡʲ
KT83
9754
83
Q62
North
1ƅ
2Ƅ
Pass
Dealer North E/W Vul
East
East
1Ɔ
Pass
Pass
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
South
Pass
4Ƅ
West
ʺʠ ʬʶʰʬ ʳʩʣʲ ʤʩʤʹ ʸʡʺʱʮ .ʩʹʥʷ ʠʬʬ ʥʲʶʥʡ ʺʥʧʩʷʬ 10
.1ƅ-ʡ ʤʦʥʧʤ ʺʠ ʸʩʠʹʤʬʥ ʭʥʸʣ ʬʹ ʩʥʴʫʤ Pass-ʤ
North
1ƅ
72
AJT62
AK54
83
East
?
South
?ʠʬ .1Ɔ ʬʹ ʤʩʬʠʮ ʺʰʡʥʮ ʤʦʸʫʤ .ʥʬʠʹʺ – ʤʩʲʡʤ ʤʮ
.ʥʸʥʺʡ ʠʬ Pass ʦʩʸʫʤ ʭʥʸʣ ʯʥʴʶ ʬʹ 1ƅ ʺʧʩʺʴ ʩʰʴʬ ,ʯʫʡʥ
ʡʩʩʧ ʭʥʸʣ ʷʥʧʤ ʩʴʬ ʺʲʫʥ ,ʤʦʸʫʤʤ ʺʠ ʬʡʩʷ ʠʬ ʡʸʲʮ
.ʤʦʸʫʤʤ ʬʹ ʯʥʹʠʸʤ ʡʥʡʩʱʡ Pass ʦʩʸʫʤʬ
ʹʸʴʤʡ ʵʧʥʮ ʯʥʧʶʩʰʬ ʸʨʱʡʩʬ ʩʰʡ-ʯʸʨʹ ʩʥʬ ʥʫʦ ʭʩʸʡʢʤ ʡʥʬʩʬʴʥʴ ʥʬʩʬʥ ʤʣʬʩʨʮ ʭʲ ʵʧ ʤʸʬʷʥ ʯʺʰ ʬʹ ʭʺʶʥʡʷ
ʢʹʥʤ ʭʤʬʹ "ʭʩʴʥʨ"ʤ ʣʧʠ .ʭʤʩʰʢʱʮ 6%-ʮ ʤʬʲʮʬ ʬʹ ʸʧʠʬ ʬʥʣʢ ʧʥʥʸʬ ʥʫʦ ʭʤ ʤʠʡʤ ʣʩʡ .ʩʰʹʤ ʭʥʷʮʡ ʤʺʫʦ
.ʳʹʸ ʸʩʴʥʠ-ʯʮʨʫʴ ʯʥʸ ʬʥʮ
.ʯʢʮ ʬʹ ʺʸʺʥʩʮ ʺʥʮʫʧʺʤ ʬʬʢʡ ʤʧʩʬʶʤʹ "ʤʬʥʲʴ"
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Board 18, Dealer East, Vul N/S
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
8
KJ843
A82
Q863
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
K962
AQ96
T
AJ74
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
QJT754
T752
Q3
2
A3
KJ97654
KT95
West
ʳʹʸ
North
ʯʸʨʹ
4Ƅ
Dbl
5Ƈ
Pass
East
ʯʮʨʫʴ
3Ƅ
Pass
Pass
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
ʤʸʥʶʡ ʦʩʸʫʤʬ ʤʸʢʹ ʪʸʣ ʭʩʢʤʥʰ ʺʩʮʥʠʬʰʩʡ ʤʮʸʡ ʭʩʰʷʧʹ
ʹʥʬʹ .ʳʩʣʲ ʺʥʲʩʢʴ ʡʶʮʡ ʧʸʦʮ ʬʹ ʥʦ ʥʮʫ ʭʩʩʣʩ ʺʩʡʩʱʸʢʠ
ʡʸʲʮ ʺʲʫ .ʯʤʩʬʠʮ ʺʥʰʡʥʮ ʥʩʤ 3Ƅ ʸʧʠʬ ʥʠʡʹ ʺʥʦʸʫʤʤ
.5Ƈ ʬʲ ʺʥʹʲʬ ʤʮ ʨʩʬʧʤʬ ʪʩʸʶ ʤʩʤ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
654
K92
AT7
KQT3
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
West
South
ʸʨʱʡʩʬ
4Ƈ
Pass
Pass
93
J764
96
J9852
Pass
Pass
Pass
72
T853
KJ5432
4
AKQJT8
AQ
Q8
A76
North
ʵʧ ʤʸʬʷ
2Ƈ
3ƅ
3NT
East
Pass
Pass
All Pass
South
ʡʥʬʩʬʴʥʴ .ʬʩʬ
2NT!
3Ƅ
ʤʦʥʧʬ ʸʺʥʩ ʭʩʠʺʮ ʥʬʹ ʣʩʤ ʤʰʡʮʹ ʨʩʬʧʤ ʡʥʬʩʬʴʥʴ ʥʬʩʬ
ʥʬ) "ʸʴʱʤ ʩʴʬ" 2Ƅ ʭʥʷʮʡ 2NT ʩʰʹʤ ʡʥʡʩʱʡ ʦʩʸʫʤʥ NT-ʡ
ʤʷʺʴʸʤʬ ʸʸʢʰ ʤʩʤ ʭʥʸʣ ʭʠ ʷʴʱ 2Ƈ ʬʩʴʫʮ ʧʸʦʮ ʤʩʤ
Puppet Stayman-ʡ ʤʹʮʺʹʤ ʵʧ ʤʸʬʷ ʥʺʴʺʥʹ .(ʥʦ
ʥʬʩʬ .ʣʩʩʴʱʡ ʤʩʩʹʩʮʧ ʤʠʸʤ ʭʥʸʣʹ ʸʧʠʬ 3NT ʤʦʩʸʫʤʥ
.4Ƅ-ʬ ʯʷʺʬ ʠʬ ʸʧʡ
ʪʩʸʲʤ ʳʹʸ ʸʩʴʥʠ ʬʡʠ ,ʧʶʰʮʤ ʣʲʶʤ ʤʺʩʩʤ 5Ƅ-ʬ ʤʡʸʷʤ 3NT-ʡ ʬʡʠ ,ʤʺʥʠʰ ʤʰʢʤ ʬʥʮ ʬʹʫʩʤʬ ʩʥʴʶ 4Ƅ ʬʹ ʤʦʥʧ
ʤʩʤ .ʭʩʡʥʨ ʺʶʬʥʠʮ ʤʸʥʶʡ ʦʸʫʥʤʹ 5Ƈ ʬʩʴʤʬ ʥʩʩʥʫʩʱʹ ʺʥʧʩʷʬ 8 ʸʴʱ ʥʬʩʬ .ƅK-ʡ ʤʬʡʥʤ ʸʧʠʬ ʩʥʫʩʱ ʦʥʸʫʬ ʤʩʤ
ʪʥʺʩʧ ʭʲ ʡʠʬʷʡ ʤʬʡʥʤ ."ʸʡʥʲ" ʠʬ ƆA-ʤʹ ʯʩʩʮʣʬ ʤʹʷ ʤʴʩʷʲ ʺʥʱʰʬ ʩʣʫ Ƅ9 ʭʲ ʭʮʥʣʬ ʸʡʲʥ ƅA-ʡ ʤʫʦ ,ʺʥʧʥʨʡ
ʬʡʠ ,ʷʥʩʣʡ ʲʶʥʡʮ 5Ƈ ʬʲ ʦʥʸʫʤ ʺʠ ʤʷʩʦʧʮ ʺʥʧʴʬ ʤʺʩʩʤ
.ʨʸʠʤʡ
.ʳʺʥʹʤ ʺʸʣʱʡ ʬʩʡʥʤ ʡʸʲʮ ʬʲʥʴʡ
ʲʡʸʠ ʬʥʴʩʬ ʬʥʬʲ ʦʥʸʫʤʥ ,ʺʬʹʫʰ ʤʴʩʷʲʤ ʭʩʠʥʸ ʥʰʠʹ ʩʴʫ
ʠʩʶʥʤ ,ʣʩʩʴʱ ʪʺʧ ʸʨʱʡʩʬ ʩʰʡ – ʤʹʷ ʤʩʤ ʠʬ ʪʹʮʤʤ ʭʹ ʠʥʤ .ʭʩʸʧʠ ʭʩʸʡʣ ʯʩʩʮʣ ʡʸʲʮ ʯʧʬʥʹʡ ʬʡʠ .ʭʩʮʲʴ
ʬʴʫʥʮ 5Ƈ .ƅJ-ʤ ʬʹ ʥʮʥʷʩʮ ʺʠ ʹʧʰʬ ʤʹʷʺʤ ʠʬʥ ʭʩʨʩʬʹ ʺʠ ʡʫʲʬ ʳʩʣʲ ʭʩʨʸʠʤ 3 ʭʥʸʣʬ ʭʠʹ ʡʹʧʥ ƆJ764-ʬ ʡʬ
.ʺʥʸʧʺʡ ʯʥʹʠʸʤ ʭʥʷʮʬ ʪʸʣʡ ʺʴʣʥʲ ʤʧʩʷʬ ʭʲ .ʤʸʣʱʡ ʺʥʧʩʷʬ 3 ʦʥʸʫʤʮ ʲʥʰʮʬʥ ʭʩʸʡʲʮ ʷʺʰʬ ʩʣʫ ƆK-ʤ
IMP ʺʥʢʥʦʤ ʺʥʸʧʺʬ ʭʩʹʰ/ʭʩʸʡʢʤ ʺʥʸʧʺ ʯʩʡ ʤʷʱʴʤʡ
ʯʷʧʹ ʵʸʥʥʹ ʯʥʸ ʬʹ ʥʩʡʠ ,ʵʸʥʥʹ ʩʡʢ ʺʠ ʩʡʥʬʡ ʩʺʹʢʴ
ʬʡʩʨʱʴʤ ʬʹ ʭʩʰʥʹʠʸʤ ʭʩʮʩʤʮ ʸʣʲʰ ʯʥʸ .ʬʠʸʹʩ ʺʸʧʡʰ
ʤʡʷʱʥʮʡ Slava Cup ʺʩʺʸʷʥʩʤ ʺʥʸʧʺʡ ʥʺʥʴʺʺʹʤ ʬʹʡ
ʸʴʩʱ ʩʡʢ .Vitas ʺʶʥʡʷ ʩʣʮʡ ʸʹʩʴ ʯʨʥʬ ʥʴʺʥʹ ʭʲ
ʤʺʹʲ ʺʩʬʠʸʹʩ/ʺʩʰʬʥʴ/ʺʩʠʨʩʬʤ ʤʶʥʡʷʤ ʩʫ ʺʥʡʤʬʺʤʡ
(ʤʢʩʬ ʺʨʩʹʡ 10) ʯʥʹʠʸʤ ʡʬʹʤ ʺʠ ʤʮʩʩʱʥ ʤʡʷʱʥʮʡ ʬʩʧ
ʪʸʣʡ ʭʩʣʥʥʹʤ ʬʲ ʥʸʡʢ ʭʤ ʸʮʢʤ ʩʶʧʡ .ʯʥʹʠʸʤ ʭʥʷʮʡ
.ʥʷʰʥʮ ʬʥʮ "ʩʱʠʬʷʤ" ʸʮʢʬ
ʤʦ ,ʤʩʩʰʹʤ ʤʧʩʷʬʡ ʤʫʦ Ƅ9-ʤ ʭʠ – ʣʧʠ ʸʡʣ ʧʫʹ ʯʢʮʤ
ʸʮʥʬʫ ,ʭʥʸʣ ʬʶʠ ʸʺʥʩʡ ʭʩʤʥʡʢʤ ʭʩʣʩʩʴʱʤ 5 ʬʫʹ ʸʮʥʠ
ʭʥʸʣʬʹ ʯʩʡʮ ʡʸʲʮʹ ʲʢʸʡ .ʳʹʧʰ ʤʦʸʫʤʡ "ʳʥʬʡ"ʤ
ʺʩʲʩʹʺʤ ʤʧʩʷʬʤ ʠʩʤ ƆQ-ʤʹ ʲʣʥʩ ʠʥʤ ,ʣʩʩʴʱʡ ʤʩʩʹʩʹ
.ʭʠʺʤʡ ʯʢʮʥ ʦʥʸʫʤ ʬʹ
ʤʴʩʷʲʤʹ ʥʮʥʺʬ ʡʹʧ ʦʥʸʫʤ ,ʡʸʲʮ ʬʹ ʡʥʫʩʲʤ ʸʧʠʬ
.ʺʥʧʩʷʬ 9 ʲʡʺʥ ʥʩʴʬʷ ʺʠ ʹʸʴ ,ʤʧʩʬʶʤ
ʯʩʡ .ʭʩʹʰʬʥ ʭʩʸʡʢʬ ʺʥʢʥʦ ʺʥʩʥʸʧʺ ʥʫʸʲʰ ʸʷʥʡʡ ʺʡʹʡ
ʥʬʹ ʺʥʰʥʧʶʩʰʤ ʺʠ ʸʥʴʱʬ ʷʩʱʴʤ ʸʡʫ ʵʸʥʥʹ-ʸʹʩʴ ʢʥʦʤ ʯʩʡ ʣʥʲʡ ,ʸʴʥʷ ʥʩʺʱ-ʯʩʩʨʹʰʩʸʢ ʸʥʠʰʸʷ ʥʰʩʩʨʶʤ ʭʩʹʰʤ
ƄQ-ʡ ʤʫʩʹʮʤ ʯʥʴʶʥ ,ƆQ-ʤ ʩʣʩ-ʬʲ ʧʷʬʰ Ɔ9-ʤ .ʨʸʠʤʡ
.ʠʥʤ ʳʠ ʪʺʧʰʹ
.ƄT-ʤ ʺʠ ʪʺʧʥ ,ʯʥʴʶ ʬʹ ƆA-ʬ ƆK-ʤ ʺʠ ʸʱʮ ʡʸʲʮ ʺʲʫ
ʯʨʷ ʥʬ ʥʸʺʥʰʹ ʭʩʨʩʬʹʤ ʸʴʱʮʹ ʺʥʩʤ ʸʥʮʧ ʥʡʶʮ ʤʸʥʠʫʬ
ʤʹʲʮʬ ʪʠ .ʤʥʡʢ ʠʥʤʹ ƄA-ʡ ʷʩʦʧʮ ʭʥʸʣʥ ,ʯʥʴʶ ʬʹ ʤʦʮ
.ʭʩʣʰʥʮʠʩʣ ʷʧʩʹʥ ƆJ-ʤ ʺʠ ʪʹʮ ʯʰʧ .ʧʨʡʥʮ ʤʦʥʧʤ ʲʥʶʩʡ
ʥʸʺʥʰ ,ʷʧʹʮʡ ʸʺʥʰʹ ʯʥʸʧʠʤ ʨʩʬʹʤ ʭʲ ʤʫʺʧ ʯʥʴʶ ʸʹʠʫ
.ʺʥʸʺʥʰʤ ʺʥʧʩʷʬʤ ʬʫʡ ʤʫʦ ʡʸʲʮʥ ,ʭʩʡʠʬʷ ʷʸ ʤʣʩʡ
.ʺʥʸʧʺʡ ʩʲʩʡʸʤ ʭʥʷʮʡ ʤʫʦ ʵʰʩʮ ʡʷʲʩ-ʱʥʠʸʷ ʩʷʩʮ ʢʥʦʤ
ʭʲ ʥʡʩʸʩ ʣʣʥʮʺʤ ʤʡʹ ʤʠʡʤ ʣʩʤ ʬʲ ʧʥʥʩʣ ʵʰʩʮ ʡʷʲʩ
.ʭʩʡʸ IMPs ʬʹ ʭʬʸʥʢ ʤʶʸʧʹ ʤʹʷ ʤʬʡʥʤ ʺʩʩʲʡ
Board 2, Dealer East, Vul N/S
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
9
J
AKJ98743
QT3
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
KT872
753
Q5
KJ7
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
AJ64
QT984
8542
Q53
AK82
T62
A96
West
North
ʵʰʩʮ
Pass
Pass
Pass
Pass
1Ƈ
1Ƅ
4ƅ
6Ƈ
-ʥʮʢʬʤ ʠʬʬ ʸʱʧ ʡʫʸʤʡ ʠʷʥʥʣ – ʭʲʴʤ ʬʡʠ ,ʥʷʰʥʮ ʣʢʰ
ʬʹ ʭʣʩ ʤʺʩʩʤ – ʥʷʰʥʮʮ "ʭʩʩʸʥʷʮ" ʭʩʰʷʧʹ ʭʲʥ ʱʰʬʤ
ʤʺʬʲ ʺʥʸʧʺʤ ʭʥʺ ʭʲ .ʤʰʥʩʬʲʤ ʬʲ ʭʤʩʸʡʧʥ ʱʰʥʰ-ʩʰʥʨʰʴ
ʺʥʩʥʸʧʺʡ ʳʺʺʹʤʬ ʩʣʫ ʬʠʸʹʩʬ ʱʥʨʮʤ ʬʲ Vitas ʺʶʥʡʷ
.ʥʰʬʹ ʬʡʩʨʱʴʡ ʺʥʩʦʫʸʮʤ
ʩʬʤʰʮ ʩʸʩʫʡʮ ʥʷʱ-ʩʣ ʥʩʶʩʸʥʠʮ ʠʥʤ ʺʸʧʠ ʺʸʫʥʮ ʺʥʮʣ
ʨʲʮʫ (ʨʥʴʹʬ ʭʢ ʯʡʥʮʫʥ) ʸʷʡʬ ʣʩʴʷʮʤ ʭʬʥʲʡ ʺʥʩʥʸʧʺʤ
ʩʹʠʸʤ ʩʠʸʧʠʤ ʠʥʤ ʥʩʶʩʸʥʠʮ .ʥʰʬʹ ʬʡʩʨʱʴʡ ʤʰʹ ʬʫ
Tromsø ʸʩʲʡ 2015 ʤʧʥʺʴʤ ʤʴʥʸʩʠ ʺʥʴʩʬʠ ʯʥʢʸʠ ʬʲ
ʧʸʩʠʹ ʭʥʷʮʡ ʺʥʸʧʺʤ ʯʥʢʸʠ .ʤʩʢʥʥʸʥʰ ʬʹ ʩʰʥʴʶʤ ʤʶʷʡʹ
ʸʷʥʩ ʬʹʡ ʺʥʠʧʮ ʸʸʥʲ ʨʮʧʹʤ ʺʣʠʩʴʮʩʬʥʠ ʺʠ ʤʰʹ ʩʰʴʬ
Tromsø-ʡ ʤʣʲʱʮʡ ʤʧʥʸʠ ʩʫ ʸʹʩʠ ʥʩʶʩʸʥʠʮ .ʺʥʩʥʬʲʤ
ʬʥʦʡ ʭʹ ʢʩʹʤʬ ʸʹʴʠ ʯʩʩʣʲ ʬʡʠ ,ʭʬʥʲʡ ʺʥʸʷʩʤ ʺʧʠ ʠʩʤ
ʥʠ/ʥ ʩʺʩʮʠ ʩʢʥʥʸʥʰ ʯʥʮʬʱʡ ʯʩʩʰʥʲʮʹ ʩʮ ʬʫ .ʩʺʥʫʩʠ ʯʥʮʬʱ
ʪʩʸʶʥ ,ʺʥʸʧʺʬ ʭʹʸʩʤʬ ʬʥʫʩ ʸʺʥʩʡ ʤʤʥʡʢʤ ʤʮʸʡ 'ʢʣʩʸʡʡ
ʩʠʣʥʥʬ ʡʥʸʷ .ʸʠʥʸʡʴ ʳʥʱʡ ʺʸʢʱʰ ʤʮʹʸʤʤ ʩʫ ʦʸʣʦʤʬ
.ʭʹ ʥʩʤʩ ʩʮʬʥʲʤ 'ʢʣʩʸʡʡ ʩʮʥ ʩʮʤ ʬʫʹ
ʯʩʬʥʴ ʺʸʧʡʰ ʺʥʸʡʧ ʺʠ ʩʺʹʢʴ IMP ʺʥʢʥʦʤ ʺʥʸʧʺʡ
ʭʩʩʣʩ ʬʲ ʩʬ ʸʴʱʬ ʥʬʫʩ ʠʬ ʯʤ ,ʯʸʲʶʬ .Zmuda-Dufrat
ʣʥʲʡ .ʥʫʦ ʤʡʹ ʺʥʡʸʥʲʮʤ ʺʥʶʥʡʷʤ ʺʥʸʧʺʮ ʺʥʰʩʩʰʲʮ
ʯʩʬʥʴ ʺʥʹʰʬ ,IMP-ʤ ʺʥʸʧʺʡ ʭʢ ʥʫʦ ʤʶʥʡʷʬ ʯʤʩʸʡʧ
7 ʱʥʰʩʮ ʥʮʹʸ ʯʤ ʤʠʡʤ ʣʩʡ .ʺʧʬʶʥʮ ʠʬ ʺʥʸʧʺ ʤʺʩʩʤ
ʥʰʬ ʸʫʥʮʤ ʸʹ ʯʰʧ ʬʹ ʭʩʧʬʶʥʮ ʲʥʶʩʡʥ ʤʦʸʫʤ ʸʧʠʬ IMP
.'ʢʣʩʸʡʤ ʯʥʧʸʩʡ ʥʬʹ ʭʩʩʨʱʩʸʥʮʥʤʤ ʭʩʸʮʠʮʤʮ
Board 16, Dealer West, Vul E/W
East
Pass
Pass
Pass
Pass
All Pass
South
ʱʥʠʸʷ
1ƅ
1Ɔ
1NT
4Ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
KJT652
QJT94
KT
KQ5
AQ84
73
QJ74
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
J9732
93
AK6
A52
Ƅ AT864
.ʺʩʹʴʥʧ ʤʸʩʦ ʭʥʸʣ-ʯʥʴʶʬ ʸʩʺʥʤʥ 1Ƅ ʬʥʷʸʡʥʠʮ ʲʰʮʰ ʡʸʲʮ
Ɔ 7
ʤʬʠʹ ʤʩʤ 4ƅ-ʥ ,"ʩʲʩʡʸ ʲʡʶ" ʯʡʥʮʫ ʤʩʤ ʯʥʴʶ ʬʹ 1Ƅ
Ƈ 852
ʤʩʩʰʩʮʹʥ ʳʺʥʹʤʮ ʭʩʱʠ ʩʰʹʹ ʨʩʬʧʤ ʵʰʩʮ .ʭʩʱʠʤ ʸʴʱʮʬ
ƅ 9863
.ʯʨʷ ʭʬʱʬ ʥʷʩʴʱʩ ʤʸʥʢʱ
ʬʲ ʤʦʮʸ 1NT ʭʥʸʣ ʺʦʸʫʤ ?ʬʩʡʥʤʬ ʧʸʦʮ ʸʥʮʠ ʤʮʡ
West
North
East
South
ƄK ʤʩʡʢʺ ƄA-ʡ ʤʬʡʥʤʹ ʣʥʠʮ ʹʹʧ ʧʸʦʮ .ʣʩʩʴʱʡ ʸʶʥʲ
ʸʹ
Dufrat
ʬʣʢʮ
Zmuda
ʬʩʡʥʤʬ ʸʧʡ ʠʥʤ .ʺʸʧʠ ʤʸʣʱʡ ʣʩʱʴʮ ʺʫʬʹʤʬ ʭʮʥʣʡ
Pass
1Ƅ
Pass
1Ɔ
,ʣʩʩʴʱ ʺʫʬʹʤ ʭʲ ƆAK ʷʧʩʹ ,ƅA-ʡ ʤʬʲ ʦʥʸʫʤ .ƅ-ʡ
2Ɔ
Pass
3Ƈ
Pass
.ʤʦʥʧʤ ʲʥʶʩʡ ʺʮʬʹʤʬ ʭʥʸʣʮ ʡʠʬʷ ʬʩʡʥʤʥ ʭʩʨʩʬʹ ʠʩʶʥʤ
4Ƈ
Pass
4Ɔ
All Pass
ʭʥʹ ʦʥʸʫʬ ʤʸʩʺʥʮ ʤʺʩʩʤ ʠʬ ƄA ʺʬʡʥʤʹ ʸʸʡʺʮ ʣʡʲʩʣʡ
ʢʥʦʤ ʤʫʦ ʪʫ .ʡʠʬʷʡ ʣʩʱʴʮʮ ʲʰʮʩʤʬ ʯʩʠʹ ʺʥʩʤ ʩʥʫʩʱ
ʺʴʩʨ .IMP 10 ʣʩʱʴʤʬ ʭʥʷʮʡ IMP 14-ʡ ʵʰʩʮ-ʱʥʠʸʷ ʯʩʥʶʮ ʤʦʥʧ ʤʩʤ 4Ɔ ʭʢ ʬʡʠ ,5Ƈ ʠʥʤ ʸʺʥʩʡ ʧʥʨʡʤ ʤʦʥʧʤ
.ʤʦ ʢʥʱʮ ʺʥʩʥʸʧʺʡ ʤʷʩʦʮ ʤʰʩʠ ʭʲʴ ʳʠ ʬʦʮ ʬʲ ʸʡʣʬ ʠʬʹ) ʭʩʡʸ ʺʥʰʧʬʥʹʡ ʬʹʫʰʹ 3NT-ʬ ʤʠʥʥʹʤʡ
.(ʠʬʮ ʷʧʹʮʬ ʥʲʩʢʤ ʠʬʹ ʤʬʠ
ʺʦʸʫʤ ʺʥʸʮʬ ƄK-ʡ ʸʺʥʩʡ ʤʡʥʨʤ ʤʬʡʥʤʤ ʺʠ ʤʠʶʮ ʯʥʴʶ
ʳʷʲʥ ƅA ʭʲ ʭʮʥʣʬ ʸʡʲ ,ʪʺʧ ʦʥʸʫʤ ʸʹ ʯʰʧ .ʧʸʦʮ
´°­ ¥¶ ¶¡°¥¨œ
±´ª «¡œ¤¥ ¥ ¶ ´°­ ¥¶ ¶¡°¥¨œ ¶¡´£¶ ¨µ £´¬ ´¡³¥­
"ĝĤđĔ ęĘĝĚČ" Ę"ėĜĚ
ęĕĞĕčĎ ģĘēĚ
ĦđĕđĤēĦĐ ĕėđĒĘ
Board 26, Dealer East, Vul All
Board 22, Dealer East, Vul E/W
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
AJ82
9753
A5
QJ4
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
KQ963
J6
J8762
A
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
West
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
7
943
Q75
QJ9643
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
T54
842
93
T9875
East
South
West
North
Pass
Pass
Pass
Reshef
1Ƈ
2Ɔ
4NT
5Ƈ
Pass
Pass
Pass
All Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
2Ɔ
3ƅ
4NT
6Ƅ
East reversed with 2Ɔ, and West responded with
an encouraging 4Ƈ call, expressing slam interest. A
further cuebid by East was tempting, but the point
of this hand is that a 4NT keycard ask by West
would have propelled the partnership beyond the
¿ve-level after a two-keycard response, leading to
6Ƈ down one, probably doubled (In another table
in which I kibitzed it was redoubled /).
East (Ophir Reshef) realized that his hand was
the one which should ask keycards. West (Nir
Grinberg) wondered why such a promising start led
to an abrupt stop in 5Ƈ, but after some hesitation
he accepted his partner's decision, and rightly so.
AQ62
JT875
64
K2
KJ8543
KJT932
7
North
Grinberg
1Ƅ
4Ƈ
5ƅ
7
AKQT
KQT4
K632
T9
AKQ62
A8
AT85
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Dbl
South
1Ƅ
2Ƅ
3Ƅ
5ƅ
All Pass
South's exciting 6-6 hand surely justi¿ed an
opening bid at the one-level. In the next round
he wisely bid 2Ƅ, as a 3Ƈ rebid would have overexcited partner. North still tried for a slam, but after
4NT things started to unravel.
North-South were probably using simple
Blackwood, in which case bidding this slam was
pure guesswork. East doubled, and despite a
friendly diamond lead South couldn't avoid two
trump losers.
The right approach was to use Roman Keycard
4NT. After a 5Ƈ response showing 1 out of 5
keycards, North should bid 5Ɔ asking for the trump
queen.
Stopping at 5Ƅ and making it would have
I continued to follow this pair, and at the very next
table their opponents were those who fell into the earned North-South 10 IMPs.
bad slam trap.
Slam Technique
was enough for his partner – North's hand with its
excellent controls is of course worth much more
than its nominal value of 17 HCP. Despite the 4-0
trump break, Rami Sheinman experienced few
dif¿culties on the way to 12 tricks.
Bidding this slam was worth 9 IMPs. The following
one was much easier, and bidding it earned only 1
IMP for Pinhas Romik-Salek Zeligman who were
playing the new Israeli champions for pairs under
20: Yonatan Sharo – Roee Argelazi.
Ram Soffer
Once upon a time, when the World's best pairs
were using little more than simple Blackwood,
slam bidding was a hit-and-miss affair. However,
modern slam technique – including suit agreement
as low as possible, control-showing cuebidding,
Roman Keycard and queen-of-trump ask if
necessary – has been adopted by most expert
pairs with excellent results.
In the ¿rst round of the IMP Pairs event, Moti
Gelbard – Rami Sheinman bid smoothly to the
following slam:
Board 14, Dealer East, Vul None
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
AT987
AKT5
K5
K5
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
6542
94
964
8764
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Q8762
QJ72
A932
KQJ3
J3
AT83
QJT
West
North
Pass
Pass
Pass
Sheinman
1Ƅ
3Ƅ
4NT
6Ƅ
East
Pass
Pass
Pass
All Pass
South
Gelbard
2NT
4Ƈ
5Ƅ
South's 2NT response was game-forcing and
agreed spades as trump. North bid 3Ƅ showing a
good hand without a singleton/void. South had a
poor hand in the context of a Jacoby 2NT response,
but he could afford one cuebid below game. That
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
T4
A652
T42
JT93
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
Board 12, Dealer West, Vul N/S
Ƅ
Ɔ
Ƈ
ƅ
A96
KQJT7
AKQ8
6
QJ87
984
73
8752
K532
3
J965
AKQ4
West
Sharo
North
Zeligman
Pass
Pass
Pass
Pass
1Ɔ
2Ƈ
4NT
6Ƈ
East
Argelazi
Pass
Pass
Pass
Pass
All Pass
South
Romik
1ƅ
1Ƅ
3Ƈ
5ƅ
South's opening choice of 1ƅ made it a little
awkward, but the 4-4 diamond ¿t was discovered
following North's Fourth-Suit-Forcing bid. In this
case ¿nding the ¿t was not so essential because
the N/S hands were strong enough to support a
6NT contract which would have led to a slightly
better score.
Getting to those good slams with less than 33 HCP
is extremely important, but avoiding the bad ones
is also part of the job. In the following hand from
the second session Nir Grinberg-Ophir Reshef
neatly avoided a trap into which many pairs fell.
»°¸·Àó »È ɸ½Èdz É´À¶³ É¿É´¿